Κοινωνικές & Οικονομικές Παροχές

Κοινωνικές & Οικονομικές Παροχές HCFA TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Μείωση- Απαλλαγή Φόρου Εισοδήματος
Όσοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή όσοι προστατεύουν άτομα με τέτοιου βαθμού αναπηρία, δικαιούνται μείωση φόρου 200€ από το φορολογητέο εισόδημα ή από τον φόρο. Όσοι ασθενείς έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τους κωδικούς (905) ή (906) για απαλλαγή φόρου εισοδήματος.

Με βάση το Ν. 4223/13 (άρθρο 7) προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150τ.μ..

Η ίδια πλήρης απαλλαγή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους φορολογούμενους που έχουν τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση 50% από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000€ για τον άγαμο, 150.000€ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000€ για τον έγγαμο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση και οι γονείς ασθενών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Κάρτα Αναπηρίας

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% δικαιούνται να εκδώσουν Κάρτα Αναπηρίας στο https://karta.epan.gov.gr/.

Μπορεί να εκδοθεί ως εκτυπώσιμο έγγραφο (όπως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού) ή σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ώστε ο δικαιούχος να έχει την Κάρτα στο κινητό του ή σε πλαστική ψηφιακή κάρτα.

Στην Κάρτα Αναπηρίας δεν αναγράφονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του δικαιούχου, όπως η νόσος και το ποσοστό αναπηρίας, πέραν των ειδικών σημάνσεων που προβλέπονται (σήμανση κλιμακίου αναπηρίας και σήμανση περί ανάγκης συνοδού). Το κλιμάκιο I αναγράφεται σε όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%, το κλιμάκιο IΙ σε όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79% και το κλιμάκιο III σε όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας μπορούν με την επίδειξη της:

 • να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση
 • να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα

* Σε επόμενο στάδιο, σταδιακά θα ενσωματώνεται εξατομικευμένη λίστα παροχών στην Κάρτα. Για κάθε νέα παροχή που θα ενσωματώνεται στην Κάρτα Αναπηρίας, ο εγγεγραμμένος δικαιούχος θα ενημερώνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει στο σύστημα.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ παρέχεται με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση σε ΑμεΑ 67% ή άτομα που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο έτος από το έτος ένταξης. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος από εκείνο του έτους ένταξης (του έτους ένταξης οικονομικό έτος), μικρότερο από το όριο που ισχύει για την κατηγορία των τριτέκνων, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Επίσης η τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας να είναι 200 kWh – 1.700kWh. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής εντάσσονται στους Ευάλωτους Πελάτες και τους χορηγείται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται, επίσης, και σε άτομα με χαμηλό εισόδημα, τρίτεκνους και μακροχρόνια άνεργους.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.idika.gr/kot.

Μείωση ή Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται πλήρη απαλλαγή δημοτικών φόρων/τελών ή μείωση μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου της περιοχής διαμονής του ασθενή. Το συμβούλιο είναι δυνατόν να θέσει και εισοδηματικά κριτήρια, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο δικαιούχος στο Δήμο όπου κατοικεί είναι:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ
 • Φωτοτυπία του Ε1 της φορολογικής δήλωσης
 • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της Εφορίας
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου
 • Συμβόλαια ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο

ΦΕΚ 114/8-6-2006, άρθρο 202, παρ.3 (Ν.3463/2006)

Απαλλαγή Τελών Κυκλοφορίας

Με βάση το Ν. 4758/2020, ΦΕΚ Α’ 242 (άρθρο 72) απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης δικαιούνται οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Όσον αφορά τους ανήλικους ασθενείς, την απαλλαγή δικαιούνται οι γονείς τους για ένα όχημα, έως και την ενηλικίωση των ασθενών. Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2021 και μετά. Με βάση την εφαρμοστική εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. (δείτε εδώ) οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν στη ΔΟΥ της περιοχής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.
 3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.
 4. Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας και άδειας κυκλοφορίας

Για την έκδοση της απαιτούμενης ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕΠΑ χρειάζεται: α)να κατατεθεί ηλεκτρονική αίτηση προς τα ΚΕΠΑ εδώ ή β) να σταλεί μέιλ στην αρμόδια διεύθυνση ΚΕΠΑ της περιοχής σας (η λίστα με τα μέιλ εδώ) επισυνάπτοντας την αίτηση απαλλαγής (υπόδειγμα αίτησης εδώ), καθώς και τη Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. με το ποσοστό αναπηρίας.

Κάρτα Στάθμευσης ΑΜΕΑ

Oι ασθενείς με Κυστική Ίνωση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται μπλε κάρτα στάθμευσης ΑMEA. Για την έκδοση της μπλε κάρτας στάθμευσης AMEA δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο να είναι αναπηρικό. Οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται:

 • να σταθμεύσουν το όχημα τους σε αναπηρικές θέσεις
 • ιδιωτική θέση πάρκινγκ με πινακίδες ΑμεΑ έξω από την οικεία τους (με αίτηση στο Δήμο όπου διαμένουν)
 • εξαίρεση από τον δακτύλιο και ελεύθερη διέλευση στο κέντρο της Αθήνας
 • απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων
 • 50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του οχήματός τους

ΦΕΚ Α’ 242, άρθρο 72 (Ν. 4758/2020)

Για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ σε όχημα που είναι στην κυριότητα του δικαιούχου ασθενή απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών του τόπου κατοικίας:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία άδειας αυτοκινήτου (δεν χρειάζεται να είναι αναπηρικό)
 3. Φωτοτυπία Διπλώματος Οδήγησης
 4. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ
 5. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είναι Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88
 6. Πιστοποίηση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.λπ.)
 7. Δυο φωτογραφίες
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι η χρήση της Κάρτας Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αναπήρου και όταν ο ανάπηρος επιβαίνει στο όχημα (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης).

Με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών (εδώ), σε περίπτωση που πρόκειται για ανάπηρο που δεν δύναται να μετακινηθεί με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά του απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών του τόπου κατοικίας:

 1. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.
 2. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είναι Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88.
 3. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του αναπήρου και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων, είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά περίπτωση.
 4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑμεΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι).
 5. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος».

Για την ισχύ της κάρτας στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Όσοι ασθενείς χρειάζεται να μετατρέψουν το δίπλωμα οδήγησης τους σε αναπηρικό δίπλωμα θα πρέπει:

 1. να ζητήσουν γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, στην οποία θα αναγράφεται ό,τι και στη γνωμάτευση ΚΕΠΑ,
 2. με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού να ζητήσουν από συμβεβλημένο παθολόγο, ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός 107 (υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της άδειας, για ιατρικούς λόγους, που απαιτείται για την έκδοσή του) και διάρκεια ισχύος διπλώματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως για 15 χρόνια),
 3. να ζητήσουν ιατρικό πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οφθαλμίατρο,
 4. να έχουν δύο απλές έγχρωμες φωτογραφίες,
 5. με τα παραπάνω δικαιολογητικά, να επισκεφθούν το υποκατάστημα του Υπουργείου Μεταφορών της περιοχής τους και να πληρώσουν ένα παράβολο, ώστε να εκδοθεί το αναπηρικό δίπλωμα οδήγησης, για το οποίο απαιτείται πλέον ανανέωση κάθε μερικά χρόνια έναντι των 40 που ισχύει για το μη αναπηρικό δίπλωμα.

Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ δικαιούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα, βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ. Tο ετήσιο εισόδημα τους, ατομικό ή οικογενειακό, βάσει του εκκαθαριστικού της Εφορίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας).

Χορηγείται από τα ΚΕΠ και παρέχει δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον οι δικαιούχοι διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά για το έτος 2024 εδώ

Athena card

Όσοι δικαιούχοι ασθενείς διαμένουν στην Αττική, μπορούν να εκδώσουν την προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα μετακίνησης Ath.ena card για δωρεάν μετακίνηση σε λεωφορεία (συμπεριλαμβανομένων και των δρομολογίων express αεροδρομίου), τρόλεϊ, μετρό (και προς/από το Αεροδρόμιο), ΗΣΑΠ, τραμ, αστικό τμήμα Προαστιακού. Για έκδοση της Athe.ena card πατήστε εδώ.

Απαλλαγή Διοδίων

Οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων με την επίδειξη της κάρτας. Εξαίρεση αποτελούν τα διόδια της Αττικής Οδού που δεν προβλέπεται απαλλαγή, ενώ στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου παρέχεται έκπτωση με χρέωση 5€. Για έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου η αίτηση γίνεται εδώ, ενώ για έκδοση Fast Pass στη Νέα Οδό και στην Κεντρική Οδό εδώ.

Έκπτωση σε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας 80% δικαιούνται 50% έκπτωση στα ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Επίσης με την επίδειξη της Κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το όχημα τους.

ΦΕΚ, Β’, 1129/2014

Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται ελεύθερη είσοδο σε:

 • μουσεία
 • αρχαιολογικούς χώρους
 • μνημεία της χώρας

Κοινωνικός Τουρισμός

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δικαιούνται να συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ.

Επιδοτείται η διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, καθώς η ακτοπλοϊκή μετάβασή τους σε αυτά.

Η αίτηση γίνεται εδώ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα εδώ

Απαλλαγή Στράτευσης

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) και απολύονται άμεσα, καθώς θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους, αλλά επιβάλλει την απόλυσή τους. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, εξετάζονται από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο του Κέντρου Κατάταξης ή την Επιτροπή Απαλλαγών όπου παραπέμπονται από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η πάθηση, κατατίθενται οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.