Συνταξιοδότηση

Συνταξιοδότηση HCFA TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Σύνταξη Αναπηρίας

ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (εδώ).

Δημόσιο

Ο τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο, αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. (ΦΕΚ 165/7-10-1992, άρθρο 3, Ν.2084/92)

ΟΓΑ

Τα τέκνα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από πάθηση που θα διαρκέσει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα Πρόνοιας, τότε το επίδομα πρέπει να είναι κατώτερο από τη σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς τους καταβάλλεται μόνο η σύνταξη του ΟΓΑ. (ΦΕΚ 123/5-10-1982, άρθρο 5, Ν.1237/1982)

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος

Ιδιωτικός τομέας

Οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ή 4.050 ημέρες ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. (ΦΕΚ 170/5-8-2011, άρθρο 37, παρ. 4, Ν. 3996/2011 και ΦΕΚ 170/5-8-2011 άρθρο 37, παρ. 4, Ν. 3996/2011)

Δημόσιο

Οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. (ΦΕΚ A’235 /26-11-2020, άρθρο 45, Ν. 4756/2020 και ΦΕΚ 265/5-12-2006, άρθρο 3, παρ.1, Ν.3513/2006)

Πλήρης Σύνταξη Γήρατος Γονέων, Συζύγων, Αδελφών

Οι γονείς γονέων αναπήρων τέκνων, οι σύζυγοι και τα αδέλφια ασθενών με ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μετά από 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση. (ΦΕΚ 170/5-8-2011, άρθρο 37, παρ.1, Ν.3996/2011)

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 55ο έτος. Για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας. (Ν.4336/2015, άρθρο 2, παραγρ. Ε, υποπαράγρ. Ε.3)

Εργασία Συνταξιούχων Αναπηρίας

Με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν.5078/2023 (ΦΕΚ 211/20-12-2023) δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας να εργασθούν χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επανένταξη τους στην αγορά εργασίαςΜε βάση το άρθρο 114 του νέου νόμου οι συνταξιούχοι αναπηρίας μπορούν να εργασθούν με τις προϋποθέσεις του π. ΙΚΑ και, μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνονται με κρατήσεις 10% υπέρ ΕΦΚΑ.