Επιδόματα

Επιδόματα HCFA TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Προνοιακό επίδομα

Το Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας δικαιούνται οι ανασφάλιστοι και οι έμμεσα ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας και είναι, λόγω σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας, ανίκανοι σε ποσοστό 67% και άνω για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ.

Άτομα που εργάζονται και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένα σε άμεση ασφάλιση σε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Για τη χορήγησή του απαιτείται αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας και συνοδεύεται από τη Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του Επιδόματος Αναπηρίας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, πατήστε εδώ.

Επίδομα Αεροθεραπείας

Tο επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται από το 2018 ονομαστικά στην πάθηση της Κυστικής Ίνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/8 κάθε έτους.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200€ εφάπαξ κάθε έτος. (ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ, ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 46).

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Δικαιολογητικά
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να αναγράφεται ότι ο ασφαλισμένος δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
  • Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α.-Μ.Τ.Ν.), ο οποίος έχει σχετική με την πάθηση ειδικότητα και πιστοποιεί την πάθηση και τη συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2023 είναι μέχρι 29/2/2024. Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2023 πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα αεροθεραπείας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) εδώ και πατήστε “Είσοδος στην υπηρεσία”. Αφού εισέλθετε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, στη λίστα αριστερά επιλέξτε “Ατομικά αιτήματα παροχών” και μετά πατήστε “Υποβολή”. Στη συνέχεια στο “Θέμα Αιτήματος” επιλέξτε από τη λίστα “ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ” και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τέλος θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας εμφανίζονται (ιατρική γνωμάτευση, υπεύθυνη δήλωση, απόφαση ΚΕΠΑ, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού ΙBAN) και αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, μπορείτε να πατήσετε “Υποβολή Αιτήματος” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Εδώ μπορείτε να βρείτε σε φωτογραφίες τα βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής του επιδόματος.

Διατροφικό επίδομα

Το διατροφικό επίδομα λαμβάνουν μηνιαίως μόνο όσοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων και όσοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (πνεύμονες, πάγκρεας, ήπαρ, καρδιά, κλπ).

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014 (Οικονομικών και Υγείας της 19.7/13.8.82 (Β΄591) οι νεφροπαθείς στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας δικαιούνται διατροφικό επίδομα για την αντιμετώπιση των διατροφικών τους αναγκών. Με τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β) και Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012 (ΦΕΚ Β΄1239/11.4.2012) στους δικαιούχους έχουν προστεθεί και οι μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, μυελού των οστών, στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού ή όσοι έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση. Με την υπ’ αριθμ. Δ12α/106717 (ΦΕΚ Β’ 6866/08.12.2023) στους δικαιούχους έχουν προστεθεί όσοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ή Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της αλλοδαπής για μεταμόσχευση τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω όργανα: στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, καρδιάς και πνευμόνων, με το ίδιο ποσό που λαμβάνουν οι ήδη δικαιούχοι, όπως αναπροσαρμόζεται και ισχύει κάθε φορά.