Συνταξιοδότηση

Συνταξιοδότηση HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Συνταξιοδότηση

 

 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

 

 Α. Σύνταξη αναπηρίας στο ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα σχετικά έγγραφα.

 

Β. Σύνταξη αναπηρίας στο Δημόσιο

Με βάση το άρθρο 3 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165/7-10-1992), ο τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο, αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στα σχετικά έγγραφα.

 

Γ. Σύνταξη αναπηρίας σε ΟΓΑ

Με βάση το άρθρο 5 του Ν.1237/1982 (ΦΕΚ 123/5-10-1982), τα τέκνα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από πάθηση που θα διαρκέσει για 3 τουλάχιστον χρόνια δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα Πρόνοιας, τότε το επίδομα πρέπει να είναι κατώτερο από τη σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς τους καταβάλλεται μόνο η σύνταξη του ΟΓΑ. Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στα σχετικά έγγραφα.

 

 

2. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

 

Α. Πλήρης σύνταξη γήρατος στον ιδιωτικό τομέα

Με βάση το Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011, άρθρο 37, παραγρ. 4) οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ή 4.050 ημέρες ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δείτε το ΦΕΚ στα σχετικά έγγραφα.

 

Μεταμοσχευμένοι ασθενείς

Επίσης με βάση το Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/12-2-2004), όσοι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς, ήπαρ ή παγκρέατος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη συνταξιοδότηση γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από 15 έτη ασφάλισης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δείτε το ΦΕΚ στα σχετικά έγγραφα.

 

Β. Πλήρης σύνταξη γήρατος στον Δημόσιο τομέα

Με βάση το Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ A’235 /26-11-2020, άρθρο 45) οι ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Δείτε το ΦΕΚ στα σχετικά έγγραφα.

 

Μεταμοσχευμένοι ασθενείς

Επίσης με βάση το Ν. 3513/06 (ΦΕΚ 265/5-12-2006, άρθρο 3, παρ.1), όσοι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς, ήπαρ, παγκρέατος ή νεφρών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Δείτε το ΦΕΚ στα σχετικά έγγραφα.

 

 

3. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΥΖΥΓΩΝ & ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

 

Γενική προϋπόθεση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, αποτελεί η πραγματοποίηση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση.

Συγκεκριμένα για τους γονείς αναπήρων τέκνων προϋπόθεση είναι το τέκνο να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να είναι άγαμο και να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

Για τους σύζυγους αναπήρων προϋπόθεση είναι το ποσοστό αναπηρίας του ανάπηρου συζύγου 80% και άνω και η ύπαρξη έγγαμου βίου τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, ενώ ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν πρέπει να λαμβάνει και δε δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Τέλος, για τα αδέλφια αναπήρων προϋπόθεση είναι το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, ενώ για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Με βάση τις νέες διατάξεις του Ν.4336/2015 (άρθρο 2, παραγρ. Ε, υποπαράγρ. Ε.3) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος για τους γονείς ή σύζυγους ή αδέλφια αναπήρων ατόμων. Για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

  

Σχετικά έγγραφα:

1Α. Σύνταξη αναπηρίας στο ΙΚΑ

1Β. Σύνταξη αναπηρίας στο Δημόσιο- 5ετια – ΦΕΚ 165/7-10-1992, Ν.2084/92 (άρθρο 3)

1Γ. Σύνταξη αναπηρίας σε ΟΓΑ – ΦΕΚ 123/5-10-1982, Ν.1237/1982 (άρθρο 5)

2Α. Πλήρης σύνταξη γήρατος στον ιδιωτικό τομέα – ΦΕΚ 170/5-8-2011, Ν. 3996/2011 (άρθρο 37, παράγραφος 4)

2Α. Πλήρης σύνταξη γήρατος στον ιδιωτικό τομέα για μεταμοσχευμένους – ΦΕΚ 48/12-2-2004, Ν. 3232/04 (άρθρο 5)

2Β. Πλήρης σύνταξη γήρατος στο δημόσιο τομέα – ΦΕΚ A’235 /26-11-2020, Ν. 4756/2020 (άρθρο 45)

2Β. Πλήρης σύνταξη γήρατος στο δημόσιο τομέα για μεταμοσχευμένους- ΦΕΚ 265/5-12-2006, Ν. 3513/06 (άρθρο 3, παρ.1)

3. Πλήρης σύνταξη γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων – ΦΕΚ 170/5-8-2011, Ν. 3996/2011 (άρθρο 37, παρ.1)