Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Φάρμακα Υψηλού Κόστους HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Φάρμακα Υψηλού Κόστους

 

Τα φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από Κυστική Ίνωση και είναι ασφαλισμένοι ή δικαιούνται περίθαλψηςδυνάμει ειδικών διατάξεων (ΦΕΚ 6/26-1-2010). Ισχύουν τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία ασθενών.

 

Ασφαλισμένοι ασθενείς

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2357/7-2-2013, στον κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους που χορηγούνται δωρεάν στους ασφαλισμένους συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα φάρμακα για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

BRAMITOB, το οποίο χορηγείται δωρεάν από Νοσοκομεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

CAYSTON, το οποίο χορηγείται δωρεάν από Νοσοκομεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

TOBI, το οποίο χορηγείται δωρεάν από Νοσοκομεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

PULMOZYME, το οποίο χορηγείται δωρεάν από Νοσοκομεία, φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και Ιδιωτικά φαρμακεία.

 

Ασθενείς που κατέχουν βιβλιάριο απορίας

Οι ασθενείς, οι οποίοι κατέχουν βιβλιάριο απορίας, μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν όλα τα παραπάνω φάρμακα υψηλού κόστους για την Κυστική Ίνωση μόνο από τα Δημόσια Νοσοκομεία.

 

Ανασφάλιστοι ασθενείς

Οι ασθενείς, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν όλα τα παραπάνω φάρμακα υψηλού κόστους για την Κυστική Ίνωση μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του φαρμάκου, ο ιατρός θα πρέπει να επιλέξει την αναγραφή «Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης Ν.4270/14».

 

Για να δείτε τα ΦΕΚ που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΦΕΚ 6/26-1-2010 – Ν.3816/2010 (άρθρο 12, παράγρ. 2)

 

Ασφαλισμένοι ασθενείς:

ΦΕΚ 2357/7-2-2013 (σελ. 4345, 4347, 4348)

 

Ασθενείς που κατέχουν βιβλιάριο απορίας:

Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 1747 Β 2006

 

Ανασφάλιστοι ασθενείς:

ΦΕΚ 1753/28-6-2014