Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Εξετάσεις

  • Αρχική
  • Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Εξετάσεις
Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Εξετάσεις HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Εξετάσεις

 

 

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις.

 

——————– 

 

 

2018

 

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

 

Υπουργική Απόφαση 2019-2020

 

——————– 

 

2015

 

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις γίνεται χωρίς εξετάσεις. Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και υπό την προϋπόθεση ότι η πάθησή τους τούς επιτρέπει την εισαγωγή: α) Στις Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β). β) Στις Σχολές και στα τμήματα ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ. γ) Στις Σχολές και στα Τμήματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων ενεργοποιούνται οι Επταμελείς Επιτροπές συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες εκδίδουν Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης, στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της. Στην Κυστική Ίνωση αντιστοιχεί ο κωδικός 14.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στις ανωτέρω Επιτροπές είναι:

α) Αίτηση,

β) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα,

γ) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των παθήσεων που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας τους. Όσοι είναι κάτοχοι σχετικής γνωμάτευσης από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή και είναι σε ισχύ, θα χρησιμοποιήσουν τη γνωμάτευση αυτή.

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι και όχι μαθητές, υποβάλουν ηλεκτρονικά – μέσω διαδικτύου μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Για δείγμα μηχανογραφικού δελτίου πατήστε στο σχετικό έγγραφο.

Οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες, να εκτυπώσουν και να υπογράψουν μηχανογραφικό δελτίο και Υπεύθυνη Δήλωση. Τα δύο αυτά έντυπα μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του ΥΠΑΙΘΠΑ, η οποία κάνει τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο προκειμένου να καταρτιστεί το τελικό αρχείο υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο τελικός έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών γίνεται από τη γραμματεία της σχολής επιτυχίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Τα δικαιολογητικά που αποστέλλουν οι υποψήφιοι μαζί με το υπογεγραμμένο μηχανογραφικό και την υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση είναι τα εξής:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο της αλλοδαπής.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Για να δείτε τα ΦΕΚ που αφορούν τις επταμελείς επιτροπές και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθώς και δείγμα μηχανογραφικού δελτίου πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/4-9-2009 (άρθρο 35)

ΦΕΚ1612 Β΄/4-10-2010 (Επταμελείς επιτροπές για Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης)

Υπουργική Απόφαση 2015-2016 (Φ.151/170610/Β6, 21/10/2014)

Δείγμα μηχανογραφικού δελτίου